Kansainväliset tieteelliset referee -julkaisut

Joutsenlahti J. (2009). The features of mathematical thinking among Finnish students in upper-secondary school. Teoksessa Carl Winslow (toim.) Nordic Research in Mathematics Education: proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008. Rotterdam: Sense Publishers, 315-320.

Joutsenlahti J, Vainionpää J. (2009). To what kind of mathematical proficiency does learning material guide in Finnish comprehensive school?. Teoksessa Carl Winslow (toim.) Nordic Research in Mathematics Education: proceedings from NORMA08 in Copenhagen, April 21-April 25, 2008. Rotterdam: Sense Publishers, 91-92.

Olkun S, Smith G. G, Gerretson H, Yuan Y, Joutsenlahti J. (2009). Comparing and Enhancing Spatial Skills of Pre-service Elementary School Teachers in Finland, Taiwan, USA, and Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences 1 (1), 1545-1548.

Kotimaiset tieteelliset referee -julkaisut

Joutsenlahti Jorma. (1997). Matemaattisen ajattelun kehittyminen lukiossa. Teoksessa Räsänen P;Kupari P;Ahonen T & Malinen P. (toim) (toim.)Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 336-351

Joutsenlahti Jorma. (2003). Kielentäminen matematiikan opiskelussa. Teoksessa Virta Arja & Marttila Outi (toim.) (toim.) Opettaja, asiantuntijuus ja yhteiskunta (Ainedidaktinen symposium 7.2.2003). Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 188–196. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:72).

Joutsenlahti Jorma. (2004). Matemaattinen ajattelu lukiossa. Teoksessa Räsänen Pekka;Kupari Pekka;Ahonen Timo & Malinen Paavo (toim.)Matematiikka - näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti, 363-380

Joutsenlahti Jorma. (2005). Pitkän matematiikan opiskelijoiden matemaattisen osaamisen piirteitä. Teoksessa Jalonen Lasse, Keranto Tapio, Kaila Kari (toim.)Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Oulussa 25.-26.11.2004. Matemaattisten aineiden opettajan taitotieto - haaste vai mahdollisuus?. Oulu: Oulun yliopisto, 71-79. (Acta Universitatis Ouluensis E 80)

Joutsenlahti Jorma. (2006). Matematiikan oppimateriaali ja oppilaan matemaattinen ajattelu. Teoksessa Asunta Tuula;Viiri Jouni (toim.)Polkuja tutkimukselliseen opettamiseen ja oppimiseen matemaattisissa aineissa. Jyväskylä, 231-242. (Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen tutkimuksia 84)

Vainionpää Jorma & Joutsenlahti Jorma. (2006). Laadullisen ja määrällisen analyysin yhdistäminen perusopetuksen matematiikan oppimateriaalien sisällönanalyysissa. Teoksessa (toim.). Oulu: Suomen kasvatustieteellinen seura ry, 137-138. (Kasvatustieteen päivät, abstraktit

Joutsenlahti Jorma, & Silfverberg Harry. (2007). Case-analyysi kulman käsitteen tulkinnasta. Teoksessa Jari Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys: Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Helsinki: Helsingin yliopisto, 341-348. (Helsingin yliopisto. Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Soveltavan kasvatustieteen laitos. Tutkimuksia 285).

Joutsenlahti Jorma, & Vainionpää Jorma. (2007). Minkälaiseen matemaattiseen osaamiseen peruskoulussa käytetty oppimateriaali ohjaa?. Teoksessa Kaarina Merenluoto, Arja Virta, Pia Carpelan (toim.) Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet: Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 184-191. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B 77).

 

Silfverberg Harry, & Joutsenlahti Jorma. (2007). Miten opettajaopiskelijat ymmärtävät käsitteen kulma?. Teoksessa Kaarina Merenluoto, Arja Virta, Pia Carpelan (toim.) Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet: Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 239-247. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B 77).

Joutsenlahti J. (2009). Matematiikan kielentäminen kirjallisessa työssä. Teoksessa Raimo Kaasila (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuspäivät Rovaniemellä 7.-8.11.2008. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 71–86. (Lapin yliopiston kasvatustieteellisiä raportteja 9).

Kulju P & Joutsenlahti J (2010). Mitä annettavaa äidinkielellä ja matematiikalla oppiaineina voisi olla toisilleen? Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 163–178. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).

Joutsenlahti J & Kulju P. (2010). Kieliteoreettinen lähestymistapa koulumatematiikan sanallisiin tehtäviin ja niiden kielennettyihin ratkaisuihin. Teoksessa Eero Ropo, Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat. Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009. Tampere: Tampereen yliopisto, 77–90. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 31).

Joutsenlahti J & Vainionpää J. (2010). Luokanopettajaopiskelijoiden spatiaalisten taitojen arviointi ja kehittäminen. Teoksessa Kaarina merenluoto & Tarja-Riitta Hurme (toim.) Matematiikan ja luonnontieteiden oppimista ja ajattelun taitoa tutkimassa. Raportti Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimusseura ry:n tutkimuspäiviltä 28.–29.9.2007. Turku: Turun opettajankoulutuslaitos, 126-139. (Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B 79).

 

Kotimaiset tieteelliset ei-referee julkaisut

Joutsenlahti Jorma. (2002). Pitkän matematiikan opiskelijoiden matematiikkauskomukset 1990-luvulla. Teoksessa Harry Silfverberg & Jorma Joutsenlahti (toim.) (toim.)Tutkimuksella parempaan opetukseen: Tampereen yliopisto, 79-86. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A26)

Joutsenlahti Jorma. (2003). Matemaattinen ajattelu ja kieli, eräs mielenkiintoinen ulottuvuus uudessa opetussuunnitelmassa. Teoksessa (toim.)Projekteja ja prosesseja - opetuksen käytäntöjä matematiikassa ja viestinnässä: Hämeenlinnan normaalikoulu, 3-12. (Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja 8)

Hytti Pia, Joutsenlahti Jorma. (2006). MOT-hanke ja "storytelling"-kokeilu. Teoksessa Aalto Arja-Leena;Tammi Tuomo (toim.)Tutkimusta, toimintaa ja tulevaisuuden näkymiä koulutyössä: Tampereen yliopisto, 3-15. (Hämeenlinnan normaalikoulun julkaisuja 9)

Jorma Joutsenlahti,& Jorma Vainionpää. (2007). Verkko-opiskeluympäristö osana graduseminaaria ja -ohjausta Matematiikan Oppimateriaalin Tutkimuksen hanketta. Teoksessa Ulla Eskola (toim.) (toim.) Valtatieltä tiedon poluille. Hämeenlinna: Hämeenlinnan Kesäyliopisto, 25-26. (Hämeen kesäyliopiston julkaisuja, sarja B).

 

Toimitetut julkaisut

Silfverberg Harry, Joutsenlahti Jorma (toim.). (2002). Tutkimuksella parempaan opetukseen. (Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja. A 26/2002).

Muut julkaisut

Joutsenlahti J. (2008). Oppijan matematiikkakuva. EriKa: erityisopetuksen tutkimus- ja menetelmätieto (2), 23-24.

Joutsenlahti Jorma. (2004). Matematiikka luokanopettajankoulutuksessa. Dimensio (3/2004), 10 - 11.

Opinnäytteet, väitöskirjat

Joutsenlahti Jorma (1996). Matemaattisen ajattelun kehittyminen lukiossa. Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos, Hämeenlinna. Ei ole ilmestynyt julkaisusarjassa. Lisensiaatin tutkielma.

Joutsenlahti Jorma. (2005). Lukiolaisen tehtäväorientoituneen matemaattisen ajattelun piirteitä. Tampere. (Acta Universitatis Tamperensis 1061). Väitöskirja.

3.3.2010